Privacyverklaring.

Privacyverklaring

dinox bv, gevestigd aan Markstraat 19, 9712 PB Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

dinox bv
Marktstraat 19
9712 PB Groningen

Contactpersonen

Ingrid Duijkers, e-mail id@dinoxconsultancy.com, tel 06-51063283
Christine Klipping, e-mail ck@dinoxconsultancy.com, tel 06-22411521

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onderzoeksadministratie
Als je aan een onderzoek bij dinox bv deelgenomen hebt, zijn jouw persoonsgegevens, medische gegevens en onderzoeksgegevens verzameld. Je hebt hier toestemming voor gegeven door het ondertekenen van de instemmingsverklaring van het onderzoek waaraan je deelnam. Zoals vermeld in de instemmingsverklaring, zijn we wettelijk verplicht deze gegevens tot minimaal 15 jaar na afloop van het onderzoek te bewaren. De reden hiervoor is dat de onderzoeksgegevens in deze periode gebruikt moeten kunnen worden voor de beoordeling van de werking en veiligheid van het onderzochte geneesmiddel, zowel door de opdrachtgever van het onderzoek als door inspecteurs van de gezondheidsautoriteiten. Als de bewaarperiode van 15 jaar verstreken is wordt overlegd met de opdrachtgever van het onderzoek of de onderzoeksgegevens vernietigd mogen worden. Meestal worden de gegevens inderdaad vernietigd, in uitzonderingsgevallen worden ze nog enkele jaren langer bewaard omdat de beoordeling van werking en veiligheid van het onderzoekgeneesmiddel nog niet is afgerond. De medische en onderzoekgegevens zijn grotendeels gecodeerd (alleen voorzien van een nummer en niet van jouw naam of andere persoonsgegevens) opgeslagen.

Alle gegevens zijn veilig gearchiveerd. Alleen Christine Klipping en Ingrid Duijkers hebben toegang tot deze gegevens. Het is mogelijk dat tijdens de bewaarperiode een inspectie door de gezondheidsautoriteiten plaatsvindt waarbij wordt gecontroleerd of het onderzoek goed en betrouwbaar uitgevoerd is. In dat geval mogen sommige mensen jouw persoons- en medische gegevens inzien, echter uitsluitend onder toezicht van Christine Klipping of Ingrid Duijkers. Mensen die jouw gegevens kunnen inzien zijn controleurs van de opdrachtgever van het onderzoek en inspecteurs van de gezondheidsautoriteiten. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Proefpersonendatabase
De proefpersonendatabase van dinox bv is per 1 juli 2018 opgeheven. In deze database waren persoonsgegevens en medische gegevens opgenomen van vrouwen die geϊnteresseerd waren in deelname aan een onderzoek bij dinox of die daadwerkelijk deelnamen aan een onderzoek. Als jouw gegevens in deze database waren opgenomen zijn ze inmiddels verwijderd, we zullen jou niet meer benaderen en jouw betrokkenheid bij dinox is feitelijk opgehouden.

Financiële administratie
Het doorgeven van overgemaakte onkostenvergoedingen aan de belastingdienst stopt na afloop van het belastingjaar 2018.

Geautomatiseerde besluitvorming

dinox bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van dinox bv) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

dinox bv verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies of vergelijkbare technieken

dinox bv gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Op deze website worden geen cookies geplaatst door derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Je kunt een verzoek tot inzage of correctie van je persoonsgegevens sturen naar id@dinoxconsultancy.com en ck@dinoxconsultancy.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Omdat wij wettelijk verplicht zijn jouw gegevens minimaal 15 jaar te bewaren en je hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebt (zie paragraaf “Onderzoeksadministratie”), mogen de gegevens niet verwijderd worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

dinox bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen daartoe gerechtigde dinox bv medewerkers (Christine Klipping en Ingrid Duijkers) hebben toegang tot deze gegevens.

Klachten

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via id@dinoxconsultancy.com en ck@dinoxconsultancy.com. dinox bv wil je er op wijzen dat je ook nog de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Back to Top